Cieszyn, 04.09.2017

 

            ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków. Niezbędne prace budowlane będą przeprowadzane na drugiej emporze Kościoła Jezusowego w Cieszynie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Cieszynie

pl. Kościelny 6,

43-400 Cieszyn

tel./fax: 33 857 96 69

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 45000000-7    Roboty budowlane

Kod CPV: 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV: 45312100-8    Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Kod CPV: 45331100-7    Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV: 71315200-1    Budowlane usługi doradcze

Kod CPV: 71540000-5     Usługi zarządzania budową

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków. Kościół Jezusowy w Cieszynie jest objęty ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do rejestru zabytków pod nr A-237/77.

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum oraz Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków. 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Prace remontowe odbywać się będą w oparciu o opracowany projekt budowlany pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków“, zwany dalej „projektem budowlanym”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Prace będą wykonywane w bocznej południowej nawie na drugiej emporze (pawłacza) Kościoła Jezusowego w Cieszynie – dotyczyć będzie ok. 90 m2 powierzchni.

Zakres robót:

a) wprowadzenie stolarki drzwiowej w przedmiotowej nawie bocznej,

b) wprowadzenie stolarki okiennej w dwa arkadowe otwory łączące przedmiotową nawę boczną z nawą główną w celu domknięcia pomieszczeń projektowanego archiwum,

c) wprowadzenie dodatkowej stolarki okiennej w dwa arkadowe otwory okienne w ścianie zewnętrznej w których umieszczone są już okna nie podlegające wymianie,

d) wykonanie podkładek o min. 6 x 6 cm z blach gr. 5mm pod oparcie nóg regału na posadzce. Pod nogami sąsiadujących regałów ustawionych w części środkowej nawy wykonanie prostokątnych ram z krawędziaków drewnianych o przekroju 12 x 12 cm,

e) rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania,

f) rozbudowa instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu archiwum według opracowania stanowiącego załącznik nr 3,

h) malowanie ścian w części adoptowanej.

Dokładnie na program prac remontowych składa się:

a) wykonanie rozbudowy instalacji grzewczej,

b) wykonanie rozbudowy instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu archiwum,

c) wykonanie prostokątnych ram z krawędziaków drewnianych w celu wyrównania obciążeń punktowych, powstałych od regałów, na większą powierzchnię,

d) wykonanie lekkiej podkonstrukcji pod osadzenie nowej stolarki okiennej od strony nawy głównej,

e) wykonanie obudowy lekkiej podkonstrukcji oraz przejścia rewizyjnego,

f) osadzenie stolarki okiennej od strony nawy głównej (kolor nowej stolarki okiennej biały półmat),

g) osadzenie dodatkowej stolarki okiennej w ścianie zewnętrznej, w której umieszczone są istniejące okna nie podlegające wymianie (kolor nowej stolarki okiennej biały półmat),

h) wykonanie ścianki działowej oddzielającej pomieszczenie projektowanego archiwum od pozostałej części nawy bocznej (pawlacza),

i) osadzenie stolarki drzwiowej,

j) malowanie ścian w części adoptowanej.

Zgodnie z warunkami konserwatorskimi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podziały oraz głębokość zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej wydzielającej pomieszczenia archiwum zostaną wykonane w nawiązaniu do stolarki okiennej już wykonanej na II i III piętrze nawy Kościoła.

Kierownik budowy z uprawnieniami do zabytków - opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, który jest w stanie udokumentować posiadane doświadczenie w zakresie kierowania robotami (potwierdzenie poprzez oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem budowy).

Projekt budowlany stanowi dokument kontraktowy w ramach zlecania na realizację robót. Szczegółowe prace remontowe zostały opisane w Projekcie architektoniczno – budowlanym.

Wszystkie przewidywane prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, pod nadzorem uprawnionego inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

Podane w projekcie budowlanym marki produktów stanowią tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji w projekcie budowlanym i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca może wziąć udziału w wizji lokalnej, celem zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do wykonania zadania. Termin wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.

4.  HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji tzn. zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej do dnia 20.12.2017 r. 
Termin trwania prac jest jednym z kryteriów oceny ofert. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych robót.

5.  WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.

Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z: inspektorem nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami do zabytków wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wymagane uprawnienia do wykonania zadania:

Oferenci składający oferty muszą spełnić następujące warunki:

  1. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, a także posiada, co najmniej uprawnienia budowlane (kopia np.: potwierdzenia posiadania uprawnień).
  2. Oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  3. Posiada doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, iż spełnia powyższe kryterium. Nie spełnienie powyższego kryterium powoduje odrzucenie oferty.

  1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, który jest w stanie udokumentować posiadane doświadczenie w zakresie kierowania robotami (potwierdzenie poprzez    oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem budowy)

Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.  WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;

c) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

d) dopuszcza się wprowadzenie zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy zostaną spełnione następujące warunki: 
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego 
- w przypadku gdy nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć dopuszcza się zmianę wartości, która nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

7.  SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:

  • osobiście na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6

43-400 Cieszyn

  • pocztą na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6

43-400 Cieszyn

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • fax: (33) 857 96 69

Oferty należy złożyć do dnia: 19.09.2017 r.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

9.  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni  (od ostatecznego terminu składania ofert)

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena wykonania zadania oraz termin realizacji tzn. zakończenie prac adaptacyjnych. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.

Cena – 90%

Termin realizacji tzn. zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej do dnia 20.12.2017 – 10%

Okres gwarancji – minimum 2 lata od daty ostatecznego odbioru (kryterium dopuszczające „a”)

Wiedza i doświadczenie - (kryterium dopuszczające „b”)

12.  OCENA I WYBÓR OFERTY:

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

a)  Kryterium cena przedmiotu zamówienia: [(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*90%]* 100 pkt.

b)  Termin realizacji tzn. zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej do dnia 20.12.2017: [(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*10%]* 100 pkt.

c)  Oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - kryterium dopuszczające „b”: spełnia/nie spełnia

d)  Okres gwarancji – minimum 2 lata – kryterium dopuszczające „a”: spełnia/nie spełnia

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto lub w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów. Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie, również te, które będą ponoszone przez Zamawiającego.

13.  Cena oferty powinna obejmować całość kosztów związanych z zamówieniem - Zamawiający nie przewiduje udzielania              zamówień dodatkowych w ramach przedmiotowego zamówienia.

14.   Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.

15.  WYKLUCZENIA:

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

16.  Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.

17.  PŁATNOŚĆ:

Płatność realizowana będzie przelewem.

18. OSOBA DO KONTAKTU:

Marcin Gabryś - tel.: 502495835, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Łośko - tel.: 33 8579669, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany cz. 2

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany cz. 3

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany cz. 4

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Zapytanie ofertowe

 


Projekt „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov” jest współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.