Cieszyn, 20.09.2017

 

             ZAPYTANIE OFERTOWE

            Dotyczy: Renowacji zabytkowych płyt nagrobnych z Kościoła Jezusowego w Cieszynie

           Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej renowacji trzech płyt nagrobnych (epitafijnych) wpisanych do rejestru zabytków ruchomych pod numerami B/247/13 i B/320/16 z Kościoła Jezusowego w Cieszynie.  

            Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.

1.   ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Cieszynie

Kościelny 6,

43-400 Cieszyn

tel./fax: 33 857 96 69

2.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 92522100-7         Usługi ochrony obiektów historycznych

Kod CPV: 92521200-1         Usługi ochrony wystaw i eksponatów

Kod CPV: 45453100-8         Roboty renowacyjne

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie związane z renowacją trzech płyt nagrobnych (epitafijnych) wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Kościele Jezusowym w Cieszynie (pl. Kościelny, 43-400 Cieszyn).

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich związanych z powyższym zadaniem.

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis obiektów będących przedmiotem prac renowacyjnych:

1)   Płyta nagrobna pastora Jana Kłapsi – bez cech stylowych, wykonana ok. 1805 r., wymiar: 165,5 x 94 cm. Płyta w formie wertykalnego prostokąta z prostokątnym podziałem ramowym o zagłębionych narożnikach. Pozbawiona dekoracji, wypełniona niemal w całości napisem wykonanym kapitalikami: „HIER RUHT / PASTOR / JOH. KLAPSIA / ER STARB / DEN: 2. DECEMB. 1805. / ALT 46. JAHR. / REDLICHKEIT LIEBE / FREUNDSCHAET / UND VERDIENST / WAREN SEIN” – rejestr zabytków ruchomych nr B/247/13.

2)   Płyta nagrobna żony pastora Katarzyny Kłapsi – bez cech stylowych, wykonana ok. 1804 r., wymiar: 159 x 81 cm. Płyta w formie wertykalnego prostokąta z prostokątnym podziałem ramowym o zagłębionych narożnikach. Pozbawiona dekoracji, wypełniona niemal w całości napisem wykonanym czcionką imitującą pismo odręczne, za wyjątkiem imienia i nazwiska napisanych kapitalikami: „Hier schlaft / in Hoffnung. loh XVI. 22 / Unsere / CATH. KLAPSIA / geb. Paulini / Sie sterb / den 23 lul. MDCCCIV / alt XXII Jahr VI. M / Unsewig werth und unvergesslich” – rejestr zabytków ruchomych nr B/247/13.

3)   Płyta nagrobna Jerzego Franciszka Marklowskiego barona z Pernstein (1725-1764) – wymiary: 192 x 103 cm, płyta z piaskowca, prawdopodobnie płyta przykrywała lub przykrywa wejście do krypty rodziny Marklowskich. Powstała prawdopodobnie ok. 1765 r. lub krótko po tej dacie. Na płycie widnieje herb Wieniawa – na tarczy głowa byka, nad tarczą hełm z labrami, w klejnocie figura herbowa ponownie głowa byka. Klejnot rozdziela napis składający się z trzech wierszy: „Georg Fran[z] ...... Marklow / sky L[iber] B[aron] ..... A Pernstein / A 176[5]” – rejestr zabytków ruchomych nr B/320/2016.

Fotograficzny stan obiektów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres prac:

a) demontaż obiektów, płyt nagrobnych pastora ks. Jana Kłapsi i pastorowej Katarzyny Kłapsi z południowej elewacji kościoła oraz płyty nagrobnej Jerzego Franciszka Marklowskiego barona z Pernstein z posadzki kościoła nawy południowej,

b) zabezpieczenie miejsc po zdemontowaniu obiektów,

c) oczyszczenie obiektów zgodne ze sztuką konserwatorską i po przeprowadzonych odpowiednich badaniach w zakresie doboru metod czyszczenia i zabezpieczenia płyt,

d) czyszczenie brudu, ewentualnych nawarstwień, elementów obcych (późniejszy cement, kit itp.), wykonanie zabiegu odsolenia, wzmocnienie strukturalne i zabezpieczenie, zabezpieczenie ewentualnych pęknięć, uzupełnienia ewentualnych ubytków odpowiednią masą mineralną zgodną z pozwoleniem konserwatorskim, ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia, impregnacja zabezpieczająca,

e) bezpieczne umiejscowienie płyt we wnętrzu kościoła na wskazanych przez Zamawiającego ścianach zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w pobliżu obecnego miejsca (płyty barona Marklowskiego),

f) wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej – powykonawczej z przebiegu prac konserwatorskich – część opisowa oraz fotograficzna.

Oferent może wziąć udział w wizji lokalnej, celem bezpośredniego zapoznania się z przedmiotem prac konserwacyjnych. Termin wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 Prace konserwatorskie odbywać się będą wyłącznie w oparciu o uprzednio przygotowany i przedstawiony program prac konserwatorskich, który musi być zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegaturę w Bielsku-Białej (organ właściwy dla Zamawiającego). Potencjalny Oferent niniejszym deklaruje, iż po wyłonieniu poprzez zapytanie ofertowe Wykonawcy prac, przygotowanie i przedstawienie w postaci papierowej programu prac konserwatorskich płyt nagrobnych Zamawiającemu. Przedstawiony program prac konserwatorskich zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegaturę w Bielsku-Białej, będzie podstawą do zawarcia umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

4.   HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji tzn. zakończenie prac do dnia 26.02.2018 r. 

5.   WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia minimum 3 prac konserwatorskich wykonanych przy zabytkach będących pod nadzorem państwowej służby ochronny zabytków poprzez złożenie oświadczenia z wykazem prac Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;

c) dopuszcza się wprowadzenie zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy zostaną spełnione następujące warunki: 
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego 
- w przypadku gdy nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć dopuszcza się zmianę wartości, która nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

7. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:

  • osobiście na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
  • pocztą na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • fax: (33) 857 96 69

Oferty należy złożyć do dnia: 05.10.2017 r.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

9.   SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni  (od ostatecznego terminu składania ofert)

11.   KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena wykonania zadania. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.

Cena – 100%

Okres gwarancji – minimum 2 lata od daty ostatecznego odbioru (kryterium dopuszczające „a”)

Wiedza i doświadczenie - (kryterium dopuszczające „b”

12.   OCENA I WYBÓR OFERTY:

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

a)  Kryterium cena przedmiotu zamówienia: [(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*100%]* 100 pkt.

b)  Okres gwarancji – minimum 2 lata – kryterium dopuszczające „a”: spełnia/nie spełnia

c)  Wiedza i doświadczenie – kryterium dopuszczające „b” : spełnia/nie spełnia

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto lub w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów. Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie, również te, które będą ponoszone przez Zamawiającego.

13.   Cena oferty powinna obejmować całość kosztów związanych z zamówieniem - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w ramach przedmiotowego zamówienia.

14.   Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.

15.  WYKLUCZENIA:

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

C)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

16.   Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.

17.   PŁATNOŚĆ:

Płatność realizowana będzie przelewem.

18.   OSOBA DO KONTAKTU:

Marcin Gabryś - tel.: 502495835, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Łośko - tel.: 33 8579669, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie i wykaz prac wykonanych przy zabytkach przez Oferenta,

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Fotodokumentacja płyt nagrobnych,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Zapytanie ofertowe PDF