Cieszyn, 20.04.2017 r.

 

 

                 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zwraca się z zapytaniem ofertowym  dotyczącym pełnienia funkcji doradczych asystenta koordynatora w ramach projektu pt.Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Funkcje doradcze asystenta koordynatora w ramach w/w projektu takie jak - doradztwo formalno – prawne w celu prawidłowej realizacji projektu m.in. procedur związanych z zamówieniami,  przygotowanie dokumentów potrzebnych do właściwego rozliczenia projektu, monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

1.   ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

pl. Kościelny 6,

43-400 Cieszyn

tel./fax: 33 857 96 6

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora polskiego partnera ds. zarządzania projektem pt. „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014- 2020. Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 - merytoryczne i organizacyjne wsparcie polskiego partnera projektu w zakresie realizacji i rozliczania projektu,

 - współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników,

 - prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej działań projektu,

 - prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących projektu,

 - ocena realizacji projektu i  bieżące kontrolowanie postępu projektu,

 - monitorowanie i mierzenie wskaźników projektu,

 - opracowanie raportu z ewaluacji projektu,

 - przygotowywanie merytorycznej oraz finansowej części wniosków o płatność i raportów,

 - przygotowywanie wzorów opisów faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymaganych wytycznymi Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020,

 - przygotowywanie i opracowywanie dla partnera polskiego informacji dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników,

 - systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów przez partnera polskiego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umowa partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

 - przygotowywanie i przekazywanie informacji wymaganych od partnerów projektu przez Instytucję Zarządzającą, Wspólny Sekretariat Techniczny, Kontrolerów,

- opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w projekcie, zawieranymi aneksami z Instytucją Zarządzającą itp.,

- współpracę ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Kontrolerami oraz Instytucją Zarządzającą.

Kod CPV 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

  3.      CEL ZAPYTANIA:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie osoby/podmiotu, który będzie pełnił funkcję asystenta ds. zarządzania projektem pt. „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov”, realizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie (Partner Projektu) we współpracy z Parafią Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Słowacji w Dolnym Kubinie (Partner Wiodący).

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. projektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn 

4.         WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Na podstawie umowy zlecenia/o dzieło z osobą lub podmiotem zewnętrznym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

5.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji przedmiotowego projektu tj. do dnia 31.10.2018 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia projektu ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

6.         SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.        MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

-        osobiście na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn

-        pocztą na adres:  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn

-        pocztą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-        fax: (33) 857 96 69

Termin składania ofert: do 02.05.2017 r.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej lub faksem, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

8.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni  (od ostatecznego terminu składania ofert)

9.            KRYTERIA WYBORU OFERTY:

               - Cena – 100%

10.            OCENA I WYBÓR OFERTY:

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 2 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Kryterium cena przedmiotu zamówienia: [(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*100%]* 100 pkt.

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

11.   Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

a)      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c)     Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

12.  Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej. 

            13.            PŁATNOŚĆ:

Płatność realizowana będzie przelewem.

14.            OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kustosz Parafii Marcin Gabryś tel. 502495835, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretarz Parafii Grzegorz Łośko, tel.33 857 96 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.          INNE INFORMACJE:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe PDF


 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 20.04.2017

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                         

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie,

pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn

tel./fax: 33 857 96 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 548-10-75-645, REGON 070412165

 

2. OFERENT

Nazwa

 

Adres

 

NIP

 

REGON

 

Reprezentant (osoba uprawniona do podpisania umowy)

 

Tel./faks

 

E-mail

 

Osoba do kontaktu

 

  

3. WYCENA ZAMÓWIENIA:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2017 r. w sprawie pełnienia funkcji doradczych asystenta koordynatora ds. zarządzania projektem pt. „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

  

Kwota netto ……………………………………………………………

Podatek VAT ……………………………………………………………

Kwota brutto ……………………………………………………………

 

Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym, a także w oparciu o doświadczenie zawodowe. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. Akceptuję istotne postanowienia opisane w zapytaniu ofertowym.

 

1.  Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.

  2.  Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.    Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

4.   Oświadczam/y, że akceptuję/my treść zapytania ofertowego oraz opis przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

..................................................                                                    ...................................................

                             miejsce, data,                                                                   podpis i imienna pieczęć oferenta

                                                                                                              lub upoważnionego przedstawiciela oferenta

 


Formularz ofertowy PDF


Projekt Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.