Cieszyn, 24.05.2017 r.

W dniu 22.05.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje usługi „Funkcje doradcze asystenta koordynatora w ramach w/w projektu takie jak - doradztwo formalno – prawne w celu prawidłowej realizacji projektu m.in. procedur związanych z zamówieniami, przygotowanie dokumentów potrzebnych do właściwego rozliczenia projektu, monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem;

  Za najkorzystniejszą uznano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.